Srdeční selhání a řízení auta

Řízení motorových vozidel upravuje Zákon o silničním provozu (zákon 297/2011 Sb.). V § 89a tohoto zákona je uvedeno, že lékař, který zjistí, že žadatel nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel (nebo způsobilý k řízení s podmínkou), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností podle obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění. Příslušný obecní úřad řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel zcela pozbyl zdravotní způsobilost. K odebrání řidičského oprávnění nicméně nedojde jen na základě oznámení lékaře, ale je nutné přezkum zdravotní způsobilosti. Příslušný obecní úřad tak v rámci řízení o odebrání řidičského oprávnění nařídí pacientovi, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti.

V zákoně se rovněž rozlišuje mezi soukromým a profesionálním řidičem. Do kategorie profesionální řidič patří řízení nákladních aut (skupina C) a autobusů (skupina D). Profesionálním řidičem je nicméně i živnostník (malíř, instalatér), který jezdí za zákazníky automobilem. Je však zřejmé, že v praxi nelze v podobných případech vždy odlišit soukromý účel jízdy od pracovního.

U pacientů se srdečním selháním je nutné vzít v otázce řízení motorových vozidel v potaz dvě věci:

1. Pokročilost samotného srdečního selhání. Doporučené postupy používají již známou NYHA klasifikaci (čím vyšší stupeň NYHA, tím větší potíže nemocného). Podmínky pro profesionální řízení jsou poměrně přísné- nemocný se srdečním selháním musí mít ejekční frakci levé komory alespoň 40% a musí mít jen malé potíže (NYHA II). Navíc musí mít provedenu 24hodinovou monitorace EKG, při níž se nesmí objevit komorová arytmie. Také musí být každoročně vyšetřen kardiologem. Pro vlastní potřebu mohou řídit všichni nemocní až do NYHA III (výraznější potíže) bez ohledu na ejekční frakci levé komory. Pacienti s pokročilým stádiem srdečního selhání (potíže při minimální námaze nebo v klidu, NYHA IV) řídit nesmějí.

2. Přítomnost implantovaného kardiostimulátoru nebo defibrilátoru. Pacient s implantovaným kardiostimulátorem může řídit jako soukromý řidič i jako profesionál, pakliže kardiostimulátor funguje správ¬ně a pacient je pravidelně sledován v kardiostimulačním centru. S defibrilátory je situace podstatně jiná. Pacienti s implantovaným defibrilátorem mohou řídit jen jako soukromí řidiči, ale ne jako profesionálové. Pacient s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem nesmí tedy samozřejmě řídit ani nákladní auto nebo autobus.

Pokud nemocný s implantovaným kardioverterem-defibrilátorem dostane výboj, je nutné zjistit, zda byl výboj adekvátní (při závažné komorové arytmii) nebo neadekvátní (přístroj arytmii vyhodnotil nesprávně a výbojem léčil život neohrožující arytmii).

Jestliže byl výboj adekvátní, platí zákaz řízení na 3 měsíce (vyčkávací období). Pokud se výboj neopakuje, je možné dále řídit. Při neadekvátním výboji je nutné zjistit příčinu chybného výboje a odstranit ji. Poté je možné opět řízení auta povolit.