Podmínky použití

Obecné podmínky použití

Přístup k těmto webovým stránkám a jejich použití se řídí následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky. Tyto webové stránky vytvořila a spravuje společnost Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (dále jen BAYER). Vyhrazujeme si právo přerušit nebo částečně či úplně změnit tyto webové stránky nebo Obecné podmínky použití, Obecné smluvní podmínky a Podmínky prodeje a dodání. Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny můžeme provádět podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení. Proto vás musíme požádat, abyste si při příští návštěvě těchto webových stránek znovu přečetli podmínky a vzali na vědomí případné změny nebo doplňky.

 

Vzdání se užívání a výhod

Veškeré údaje, dokumenty a ilustrace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti BAYER. Povolení k jejich použití je uděleno za předpokladu, že na všech kopiích bude uvedena příslušná poznámka o autorských právech, že tyto údaje budou použity pouze pro osobní účely, že nebudou komerčně využívány, že údaje nebudou nijak upravovány a že všechny ilustrace získané z těchto webových stránek budou použity pouze ve spojení s doprovodným textem.

 

Ochranné známky a autorská práva

Všechny ochranné známky na těchto webových stránkách jsou majetkem skupiny Bayer, pokud není uvedeno jinak nebo není jinak patrné, že se jedná o práva třetích stran. Jakékoli neoprávněné použití těchto ochranných známek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, zákona o ochranných známkách nebo jiných práv průmyslového vlastnictví.

 

Omezená odpovědnost

Společnost BAYER sestavila podrobné informace uvedené na těchto webových stránkách z interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s vynaložením odborné péče. Tuto nabídku informací se snažíme průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto webových stránkách slouží výhradně k prezentaci společnosti BAYER a jejích produktů a služeb. Neposkytujeme však žádné výslovné ani mlčky vyjádřené prohlášení ani záruku za úplnost nebo správnost informací na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že tyto informace, ačkoli byly v den jejich zveřejnění přesné, již nemusí být aktuální. Doporučujeme proto, abyste si veškeré informace, které získáte na těchto webových stránkách, před jejich použitím v jakékoli formě ověřili. Doporučení či rady uvedené na těchto webových stránkách vás nezbavují povinnosti provést vlastní kontrolu našich nejnovějších doporučení – zejména našich bezpečnostních listů a technických specifikací – a našich výrobků s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Pokud budete potřebovat radu nebo pokyny týkající se našich produktů nebo služeb, kontaktujte nás přímo. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s přístupem na tyto webové stránky a k jejich obsahu na vlastní nebezpečí. Společnost BAYER ani třetí strany podílející se na psaní, výrobě nebo přenosu těchto webových stránek nemohou být činěny odpovědnými za škody nebo újmy vzniklé v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu nebo v důsledku používání nebo nemožnosti používání těchto webových stránek nebo v důsledku skutečnosti, že jste se spolehli na informace uvedené na těchto webových stránkách.

 

Webové stránky prodejců třetích stran / odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Poskytnutím těchto odkazů společnost BAYER neuděluje svůj souhlas s jejich obsahem. Společnost BAYER rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto webových stránek ani žádnou odpovědnost za škody nebo újmy vzniklé v důsledku používání takového obsahu v jakékoli formě. Společnost BAYER nezaručuje, že stránky, na které odkazuje, poskytují informace ve stejné kvalitě. Odkazy na jiné webové stránky jsou uživatelům webu poskytovány pouze pro jejich pohodlí. Uživatelé přistupují na tyto webové stránky na vlastní nebezpečí. Výběr odkazů by neměl uživatele nijak omezovat v přístupu na odkazované stránky.

 

Údaje dodané vámi

Uživatel těchto webových stránek je plně odpovědný za obsah a správnost údajů, které zasílá společnosti BAYER, jakož i za neporušování práv třetích stran, která mohou být s těmito údaji spojena. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost BAYER tyto údaje uchovávala a používala pro účely statistické analýzy nebo pro jiné stanovené obchodní účely, pokud se nejedná o osobní údaje, které přesahují základní údaje nebo údaje o používání ve smyslu § 14 a 15 německého zákona o telekomunikačních médiích (Telemediengesetz). Společnost BAYER je zejména oprávněna používat obsah těchto zpráv, včetně nápadů, vynálezů, plánů, technik a odborných znalostí v nich obsažených, k jakémukoli účelu, například k vývoji, výrobě a/nebo uvádění výrobků nebo služeb na trh, a reprodukovat tyto informace a zpřístupňovat je třetím stranám bez jakýchkoli omezení.

 

Mezinárodní uživatelé

Tyto webové stránky kontroluje, provozuje a aktualizuje společnost BAYER v Berlíně, Německo. Jsou určeny pro mezinárodní použití. Společnost BAYER nezaručuje, že údaje uvedené na těchto webových stránkách jsou správné i v celosvětovém měřítku, a zejména, že výrobky a služby budou k dispozici ve stejném vzhledu, ve stejných velikostech nebo za stejných podmínek. Pokud zahájíte stahování obsahu těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že je vaší vlastní odpovědností zajistit, abyste jednali v souladu s místními právními předpisy platnými v daném místě. V USA vykonává obchodní činnost skupiny Bayer společnost Bayer Corporation. Zákazníky v USA žádáme, aby se obrátili na jeden z těchto subjektů.

 

Rozhodné právo

Jakékoli právní nároky nebo soudní spory v souvislosti s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním podléhají výkladu zákonů Spolkové republiky Německo, s výjimkou ustanovení mezinárodního soukromého práva a Haagské úmluvy o jednotném právu o mezinárodní koupi zboží ze dne 1. července 1964 a Úmluvy OSN o prodeji zboží ze dne 11. dubna 1980.

 

Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky mohou obsahovat výhledová prohlášení založená na současných předpokladech a prognózách vedení skupiny Bayer nebo podskupiny. Různá známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou vést k podstatným rozdílům mezi zde uvedenými odhady a skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonností společnosti. K těmto faktorům patří i ty, které byly pojednány ve veřejných zprávách společnosti Bayer dostupných na webových stránkách společnosti Bayer www.bayer.com. Společnost se žádným způsobem nezavazuje k aktualizaci těchto výhledových prohlášení ani k jejich přizpůsobení budoucím událostem či vývoji.